LMK-forsikringsordning

HVA ER LMK FORSIKRING?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ved å tegne en slik forsikring så styrker du LMK økonomisk i sitt arbeid for den motorhistoriske kjøretøybevegelsen. Dette skjer ved at prosenter av din premie går til det arbeidet LMK gjør på vegne av klubbene for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby.

HVEM KAN FÅ LMK-FORSIKRING?

Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK-forsikring,  den kan enkelt  tegnes ved å gå inn på IF sine nettsider. LMK-forsikringen gjelder for kjøretøy som skal være et samleobjekt. Kjøretøyet skal ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring.

HVILKE KRAV STILLES TIL KJØRETØYET?

For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering gjelder fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum. Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag, ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig. Kjøretøy det søkes om Helforsikring for bør være mest mulig i original stand, tidsriktig restaurert eller godt bevart. Tidstypiske endringer og bruksslitasje/-patina fra kjøretøyets driftsperiode godkjennes. Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks. Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

BESIKTIGELSE

LMK-forsikringen har blitt vesentlig forenklet i forhold til hvordan det var tidligere. Alle kjøretøy med verdi til og med 300 000,- kroner kan nå forsikres direkte hos If Skadeforsikring. Det er ingen krav om besiktigelse og bilder av denne gruppen lenger. For kjøretøy med verdi over 300 000,- kroner vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse foretatt av en godkjent besiktigelsesperson. Ta kontakt med NIK for avtale/gjennomføring av en besiktigelse. Søknaden (søknadsskjema ligger på LMK sine nettsider) med bilder sendes til NIK som skal godkjenne og videresende denne til LMK. Dersom du kjøper et kjøretøy i denne prisgruppen, som allerede har en aktiv LMK-forsikring, trenger du ingen ny besiktigelse dersom denne er gjort i løpet av de to siste årene. I dette tilfellet fyller du kun ut de to første sidene av søknaden.

DSC_0517

VALG AV TYPE FORSIKRING

Du kan velge mellom flere typer forsikringer alt etter hva som passer deg og ditt kjøretøy best. Alle forsikringene gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder.

A. HELFORSIKRING

Forsikringen er beregnet på registrerte veterankjøretøy under 3,5 tonn for hobbybruk. Det er derfor en forutsetning for forsikringen at forsikringstaker eier eller disponerer et annet brukskjøretøy. Helforsikring inkluderer full kasko, veihjelp og glassforsikring. Det er heller ingen begrensninger med hensyn til alder eller kjørelengde.

B. UTVIDET HELFORSIKRING

I denne gruppen inngår følgende kjøretøygrupper;

 • Kjøretøy over 30 år med totalvekt over 3,5 tonn. F. eks. buss, lastebil, militærkjøretøy etc.
 • Ombygde og modifiserte kjøretøy over 30 år.
 • Kjøretøy over 30 år, som brukes i historisk racing. (Dette gjelder både registrerte og uregistrerte kjøretøy.)

   Merk at kjøretøy over 3,5 tonn som ikke har tilgang til normal lagring som garasje, plasthall eller carport, kan oppbevares utendørs. Ellers gjelder vilkår som vanlig i Helforsikring.

   C. BLIVENDE KLASSIKER

   Blivende Klassiker (BK) er en forsikringsordning tilpasset samlere, som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år de ønsker å bevare. Forsikringen er kun for dem som har en aktiv og løpende Helforsikring på et registrert veterankjøretøy. Blivende Klassiker-forsikringen omfatter registrerte kjøretøy, som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring. Kjørelengde er maksimalt 5000 km pr. år.

   D. LAGER- OG RESTAURERINGSFORSIKRING (kjøretøy fra 15 år og oppover)

   Denne forsikringen gjelder primært avregistrerte kjøretøy som lagres eller er under restaurering. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy, som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted. Forsikringen har derfor følgelig ingen trafikkansvarsforsikring men derimot full kaskodekning. En Lager- og restaureringsforsikring kan også benyttes som et supplement til en vanlig Helforsikring dersom litt mer omfattende arbeid, som medfører vesentlige demonteringsarbeider, skal utføres. Dette for å sikre at også bestanddeler av kjøretøyet også er dekket når disse er demontert for reparasjon/service. Dette begrunnes med at deler som er demontert fra selve kjøretøyet, dekkes normalt ikke av kjøretøyets kaskoforsikring.

   Restaurering i utlandet:

   Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med IF Skadeforsikring for hvert enkelt tilfelle. Normalt vil stedet der restaureringen skal foregå måtte kunne vise til kopi av egen ansvarsforsikring, som også omhandler restaureringsobjektet.

   HVORDAN TEGNE EN LMK-FORSIKRING

   A. Alle forsikringer med verdi 300 000,- og lavere tegnes direkte inn hos  If på telefon 21 49 50 37.

   B. På kjøretøy med verdi over 300 000,- gjelder følgende;

   • Søknad om LMK-forsikring skal gå gjennom NIK .
   • Ta kontakt med forsikringsansvarlig i NIK for å få en avtale om besiktigelse.
   • Send ferdig utfylt skjema, besiktigelse, bilder og ev. annen dokumentasjon til NIK.
   • NIK må skrive under på søknaden før denne oversendes LMK for videre behandling.
   • LMK vil gå gjennom innsendte bilder og besiktigelse for å påse at kjøretøyet oppfyller kravene til dokumentasjon.
   • LMK vil oversende nødvendig informasjon til If for tegning av ny forsikring.

   Gå inn på IF.no for å lese om fullstendige forsikringsvilkår, egenandeler, priser etc.

   Leave a Reply