Justering av Schebler De Luxe

Justering av Schebler De Luxe.

av Jan Kristoffersen

Ca. 1923 lanserte Indian Schebler de luxe forgasseren på sine sykler. Den hadde to regulerbare nåleventiler, tomgang- og hastighetsnål. Tomgangsnålen var fjærbelastet og kunne åpnes et hakk ved å trekke i og rotere knappen på toppen av nålen, for å gi fetere startblanding. Ca. 1928 kom model B de luxe, som hadde automatisk åpning av tomgangsventilen vha. en eksentrisk skive på chokespjeldakselen, slik at man ikke lenger trengte å anvende mer enn et håndgrep for å øke tomgangsblanding og lukke chokespjeld. Ellers var det ingen forandringer av betydning for betjeningen.

valve valve1 2Schebler2

Justering av Schebler H:

Før justering bør man sjekke at manifolden er vannrett montert.

Start:

Trekk ut knappen 8 og hekt den fast i uttrakket posisjon på justerskruen ll. Dette lukker luftventilen 9 slik at all luften må gå opp forbi hoveddysen 12.Så snart motoren starter kan 8 slippes et hakk inn på ll, og når motoren er blitt helt varm kan den slippes helt inn. Bruk av denne choke mekanismen endrer ikke justeringen av luftventilen, og brukes kun ved start og oppvarming.

Mellomhastighetsjustering (Både eldre og nyere type kam.):

Kontroller at lærventilen 9 ligger meget lett an mot setet ved å justere skruen ll, som regulerer spenningen i lærventilens fjær. Start motoren og gi gass til

nåleventilens løftearm 10 befinner seg i stillingen 4 på kammen. Skru opp nåleventilen 1 ca. tre omdreininger. Skru den så inn igjen inntil blandingen blir så mager at motoren tenner i forgasseren eller går ujevnt. Skru den så ut til motoren går jevnt.

Tomgangsjustering (Både eldre og nyere kam.):

La motoren gå på tomgang ,og skru tomgangsluftskruen 2 ut ca. tre omdreininger. Skru deretter kamjusteringeskruen 5 til venstre helt til blandingen blir så mager at motoren tenner i forgasser eller gar ujevnt, deretter skrus den mot høyre til motoren igjen går jevnt hvis motoren nu har fått for høyt tomgangsturtall, skrues 2 inn til passe turtall er oppnådd.

Topphastighetsjustering:(Eldre type kam.):

Gi full gass og tidligste fortenning, og juster bensinblandingen med spaken 6 .Bevegelse mot tre på anviserskiven gir fetere blanding. Motoren skal ved riktig justering tenne hverken i potte eller forgasser når man gir gass/slipper gassen vekselvis. Hvis motoren fortsatt får for lite bensin når 6 står i stilling 3 på anviserskiven, må man øke spenningen i luftventilfjæren via. justerskruen ll, og deretter justere 6 på ny.

Topphastighetsjustering.(Nyere type kam:)

Justeringen gjøres med full gass og høyeste fortenning. Justeringen skjer vha. kamjusterskruen 7, den gir fetere blanding når den skrues inn, og magrere når den skrues ut.

NB: Både mellom- og topphastighetsjustering må gjøres med sykkelen i fart, man kjører litt justerer litt, kjører litt osv.

Å ruse opp en gammel motor i frigear er meget skadelig. Vær oppmerksom på at sykkelen kan gå relativt bra selv om topphastighetsblandingen er for mager, men dette kan føre til overoppheting, og gir i alle fall redusert trekkraft og “aks.” Luftventilen på siden av forgasseren skal bare åpnes ved store hastigheter, og må være lukket ved justering. Toppen av korkflottøren skal være 19/32 tomme fra toppen av flottørhuset når flottørventilen er lukket.

Justering av De Luxe model B:

Skru begge nåleventilene med klokken til de stopper. Ikke bruk makt. Skru hastighetsnålen 4 opp to omdreininger og tomgangsnålen 3 opp tre hele omdreininger

Start motoren:

Dette gjøres med fortenningen helt lav og gassen nesten lukket, etter at motoren har vært trådd rundt noen ganger med full gass, full choke og tenningen slått av. Når motoren er blitt helt varm og chokespjeldet er helt oppe, (“RUN”), kan justeringen fortsette. Ta en kjøretur først om grunninnstillingen tillater kjøring.

Still fortenningen i midtstilling og juster nålen 3 inntil motoren går jevnt. Justering med klokken gir magrere blanding. Deretter løsnes låseskruen 6,tomgangshastigheten justeres med skrue 5, og skrue 6 strammes til igjen.

For å få helt riktig justering av hastighetenålen 4, skal man la motoren løpe noe over tomgang, uten at den ruser, og justere nålen til det sted hvor motoren løper raskest. Deretter kan man åpne/lukke gassen vekselvis, og hvis motoren nu tenner i exhaustpotten må nålen skrues litt inn. Selv om nåleventilenes innbyrdes justering prinsipielt ikke skal affiseres av hverandre, vil de i noen grad gjøre dette hvorfor det nu vil være nødvendig å etterjustere tomgangsnålen.

Når det gjelder Schebler de luxe A er fremgangsmåten den samme men nåleventilene skal begge skrues opp halvannen omdreining fra lukket stilling. For begge forgassere gjelder at toppen av flottøren skal være 1/4 tomme fra toppen av flottørhuset når flottørventilen er lukket. Dette er meget viktig for å oppnå riktig justering av forgasseren.

Artikkelen er basert på 32 års erfaring med Indianere, originalstoff fra Indian håndbøker fra 1927/28/37, og Harley Davidson håndbok fra 1921. Kritikk og spørsmål mottas med glede under mottoet: “Man lærer så lenge man har Schebler”.

Jan Kristoffersen.

Leave a Reply