Årsmøtet 2017 – Frysja, Oslo

Vi ønsker medlemmene velkommen til årsmøtet i Norsk Indian Klubb, lørdag 11. november, kl. 11.00. Stedet er, som tidligere år, NVK,s lokaler på Frysja i Oslo. Rett ved siden av Norsk Teknisk Museum. Foruten det obligatoriske programmet vil det bli visning av bilder fra sesongen, litt film og selvfølgelig sosialt samvær. Har du noe å selge eller bytte gir vi anledning til et lite «Swap Meet». Vel Møtt!

Publisert i Klubbdrift, Marked, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Jarl Helmut Schrøder 1942 – 2017

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Jarl Schrøder var gått bort. Brått og uventet. Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Jarl var en aktiv mann i klubbsammenheng og hadde oppgaver knyttet til driften av klubben, bl.a. som valgkommitéformann og senest nå som klubbens revisor. Alltid en bidragsyter til klubbens medlemsblad Contact Points, med artikler. Som ivrig restauratør var det bestandig et pågående prosjekt i garasjen og dette fikk vi alltid rapporter om.  En vinter var det rainbowlakkering av «den gule», eller startmotor på «den grønne». Alltid noe å henge fingrene i. Den siste tiden var det en grundig restaurering av en 741B som stod på trappene.

Vi kommer til å savne Jarls trygge, rolige væremåte og hans gode kameratskap på turer og treff.

Webmaster Norsk Indian Klubb.

Publisert i Klubbdrift, personlig | Skriv en kommentar

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen. 


Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

LMK henstiller til at denne informasjonen videreformidles til klubbenes medlemmer i form av epost, hjemmesider, facebook etc.

Med vennlig hilsen   – Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK

Publisert i Klubbdrift | Skriv en kommentar